Skip to content

Vi på BioArctic uppskattar ditt besök på vår hemsida.

På vår hemsida finns det möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter. Om du gör detta kommer du att ombedjas att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. BioArctic respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Läs gärna mer i nedanstående integritetspolicy.

Integritetspolicy

Allmänt

I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör vi närmare för hur BioArctic AB, org. nr. 556601-2679, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm (”Bolaget”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund/samarbetspartner till Bolaget eller samarbetspartner (inklusive leverantörer) till Bolaget. Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av vår hemsida, www.bioarctic.com, i de fall du ansöker om en tjänst hos Bolaget (rekrytering) samt för dig som valt att motta våra nyhetsbrev/pressmeddelanden/finansiella rapporter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Bolaget som personuppgiftsansvarig är ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att bolagets behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka uppgifter samlas in?

Företagsrepresentanter:

Bolaget samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av företagspresentation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Besökare av hemsidan:

Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, cookies eller liknande.

Rekrytering:

Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Bolaget. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Nyhetsbrev/pressmeddelanden/finansiella rapporter:

Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna skicka våra nyhetsbrev/pressmeddelanden/finansiella rapporter till dig. Informationen vi samlar in om dig för detta ändamål är din e-postadress.

Vår behandling av dina personuppgifter

För företagsrepresentanter hos befintliga kunder

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med Bolaget. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Personuppgifter

Ändamål Laglig grund
 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress
Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. företaget som du som företagsrepresentant representerar.
 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser.

Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

För företagsrepresentanter hos potentiella kunder/samarbetspartners/Investerare

Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund/samarbetspartner till Bolaget kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom hemsidan för det företag du representerar eller Bolagsverket. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress
 • Adress
Möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt med en representant för den potentiella kunden/samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar samt att kunna ha kontakt med den potentiella kunden/samarbetspartnern genom företagsrepresentanten (intresseavvägning).

För företagsrepresentanter hos samarbetspartners

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar ingår ett samarbete med Bolaget. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress

Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende samarbetet parterna emellan.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med samarbetspartnern, d.v.s. företaget som du som företagsrepresentant representerar.

 • Namn,
 • Befattning,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress

Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

För besökare till vår hemsida

Personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

 • Enhetsinformation (IP-adress, cookies eller liknande)

För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur Bolagets hemsida (www.bioarctic.com) används.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

För användare av sociala medier

BioArctic är aktivt närvarande på Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube och X. Vi använder dessa plattformar för att kommunicera och dela nyheter och kunskap om de sjukdomar som BioArctic forskar på, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Lewy body-demens, ALS och vår forskning kring blod-hjärnbarriären. 

BioArctic behandlar uppgifter som du angett vid registrering av användning av Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter) och Youtube. Vi hanterar uppgifter genom att läsa, besvara, dölja och ibland radera kommentarer och inlägg i dessa kanaler. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på sociala medier här.

Personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

 • Namn
 • Ålder
 • Hemort

Interaktion, information, tillgänglighet för intresserad allmänhet

Behandlingen är nödvändig för att kunna interagera med personer på sociala medier där vi har konton.
 • Namn
 • Ålder
 • Hemort
 • Gillar/följer vårt konto
 • Har tidigare interagerat med vårt konto

Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser.

Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till personer med intresse av företagets verksamhet.

För dig som ansöker om anställning hos Bolaget

Personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

 • Namn,
 • Postadress,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress,
 • CV, och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställda rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).

Mottagare av nyhetsbrev/pressmeddelanden/finansiella rapporter

Personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • E-postadress
För att kunna skicka våra nyhetsbrev/pressmeddelanden/finansiella rapporter till dig. Behandlingen baseras på ditt samtycke. Vänligen notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Som en alternativ laglig grund till det ovannämnda; behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster (intresseavvägning).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänst Bolaget lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören
Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Bolaget strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Bolaget överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolaget åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Bolaget använder Amazon Web Services för lagring av data på servrar på Irland. Genom Bolaget användning av Amazon Web Services kan dina personuppgifter överföras till USA. De personuppgifter som Bolaget samlar in om dig genom din användning av Bolagets webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Bolaget har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles och Amazon Web Services anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Dina rättigheter

Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt avsnittet ”Vem lämnar vi ut personuppgifterna till” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt detta avsnitt ”Dina rättigheter”. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vår behandling av dina personuppgifter som baseras på ditt samtycke att upphöra. Vi kommer dessutom radera de personuppgifter som vi behandlat med stöd av ditt samtycke, förutsatt att vi inte behöver ha kvar personuppgifterna av något annat skäl. Vänligen kontakta oss för att återkalla ditt samtycke. Se nedan, avsnittet ”Kontaktinformation”, för kontaktuppgifter. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i detta avsnitt ”Dina rättigheter”. Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

Cookies

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.bioarctic.com samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Bolaget använder cookies i enlighet med Bolaget policy för cookies, se https://www.bioarctic.com/sv/about-the-website/cookies/.

Ändringar

Bolaget har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Bolaget genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Bolaget att informera dig via e-post, under förutsättning att Bolaget har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy. Bolagets kontaktinformation: Organisationsnummer: 556601-2679 Adress: Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm Telefonnummer: 08-6956930 E-postadress: info@bioarctic.com Dataskyddsombud: E-postadress: dpo@bioarctic.com