Skip to content

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i arbetet med att uppfylla sitt ansvar inom finansiell rapportering inklusive redovisning, revision, intern kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet säkerställer också löpande en kontakt med BioArctics revisorer, håller sig informerad och delaktig i beslut som rör finansieringsfrågor, risker, BioArctics årsredovisning, kvartalsrapporter och internkontroll. Revisionsutskottet ansvarar även för att granska och utvärdera revisorns arbete. BioArctics revisor redogör i utskottets möten för revisionens inriktning, omfattning samt syn på BioArctics risker. I revisionsutskottets uppdrag ingår även att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som BioArctic får upphandla av bolagets revisor. Revisionsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd instruktion och samtliga möten protokollförs och avrapporteras i samband med styrelsens möten.

Ledamöter i revisionsutskottet 2023-2024

  • Cecilia Edström (ordförande)
  • Anna Lena Engwall (ledamot)
  • Mikael Smedeby (ledamot)

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen vad gäller ersättning till vd, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledningen samt följa och utvärdera pågående rörliga ersättningar och långsiktiga optionsprogram. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat. Ersättningsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd arbetsordning och samtliga möten protokollförs och protokollen avrapporteras till styrelsen.

Ledamöter i ersättningsutskottet 2024–2025

  • Lotta Ljungqvist (ordförande)
  • Eugen Steiner (ledamot)
  • Pär Gellerfors (ledamot)

Forskningsutskottet

BioArctics verksamhet är vetenskapligt inriktad med läkemedelsprojekt i tidig och sen fas. BioArctic har ett forskningsutskott med fokus på vetenskapliga frågeställningar. Forskningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och är rådgivande till styrelse och vd. I forskningsutskottet ingår en ordinarie ledamot samt BioArctics Chief Scientific Officer Christer Möller och BioArctics Distinguished Scientist Per-Ola Freskgård som adjungerade. Därtill deltar interna och externa forskare beroende på vilka områden som diskuteras. Forskningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att identifiera och utvärdera forskningsområden och sjukdomsindikationer där BioArctic kan utveckla kommersiellt framgångsrika produkter.

Ledamot i forskningsutskottet 2024–2025

  • Lars Lannfelt, Senior Vice President Medical science (ordförande)