Skip to content

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen är BioArctics näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsen är övergripande ansvarig för att BioArctics organisation är ändamålsenlig samt att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler. Styrelsen arbetar för att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter och ansvarar tillsammans med ledningen för den övergripande strategin, BioArctics finansiering och finansiella ställning samt verkar för att BioArctic har en god riskhantering och intern kon troll. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar även redovisnings-, och revisionsfrågor samt ersättningsfrågor.

Styrelsens arbete och utvärdering av styrelsen

Styrelsens arbete och utvärdering av styrelsen Styrelsens arbete och uppgifter regleras i aktiebolagslagen, i BioArctics bolagsordning samt i styrelsens arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens funktioner, arbetsuppgifter, beslutsordning inom BioArctic, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott och den verkställande direktören.

Styrelsens ordförande, som väljs av årsstämman, har ett utökat ansvar för att styra och leda styrelsens arbete samt att säkerställa att styrelsens arbete genomförs på ett effektivt sätt, att styrelsen fullgör sina åtag anden i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning samt att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordförande är även ansvarig för att en årlig styrelseutvärdering görs, vilken även presenteras för valberedningen. Utvärderingen inkluderar även arbetet i revisions-, ersättnings-, och forskningsutskottet. Styrelseutvärderingen presenteras för valberedningen.

Det är styrelsens ordförande som tillsammans med BioArctics vd som planerar styrelsemötena. Styrelsen sammanträder efter ett årligen fastställt mötesschema. Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av verksamheten och finansiell uppföljning. Dessa rapporter sammanställs av verkställande direktören och CFO.Under året har även frågor avseende BioArctics strategi och framtida potentiella möjlighet att sälja på den nordiska marknaden samt tillsättandet av en försäljnings- och marknadsorganisation diskuterats. Även utveckling av BioArctics projektportfölj, samarbetet med nuvarande och potentiella samarbetspartner, organisation, finansieringsfrågor och kompetensbehov har behandlats. Under 2022 har styrelsen hållit 16 (15) möten, varav ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman den 5 maj 2022. De protokoll som skrivs på dessa möten är beslutsprotokoll.