Skip to content

Policystruktur

Följande policys har bäring på BioArctics hållbarhetsarbete. Företagets policys följer internationella standard och best practice.

POLICY SYFTE
Antikorruptionspolicy Ramverk för att förhindra alla former av korruption.
Arbetsmiljöpolicy Upprätthålla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Djuretisk policy Vägledning i djuretiska principer i studier som involverar försöksdjur.
Hållbarhetspolicy Ramverk för hållbarhetsarbete på alla nivåer, med fokus på medarbetarskap, resursutnyttjande och lagefterlydnad.
Informationssäkerhetspolicy Minimera operativa risker kopplade till information som rör människor, processer och system.
Mångfalds- och jämställdhetspolicy Aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Rehabiliteringspolicy Hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt arbetsliv.
Uppförandekod Ge BioArctics medarbetare vägledning i det dagliga arbetet baserat på bolagets kärnvärden respekt, engagemang, samarbete och ansvar.
Visselblåsarpolicy Upprätthålla ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och att se möjligheter till förbättring.

 

BioArctic har förbundit sig att stötta och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter. Företaget har nolltolerans mot samtliga formera av tvångsarbete, slaveri, trafficking och barnarbete. Alla BioArctics medarbetare har rätt att bilda, delta i eller avstå från att delta i fackliga organisationer. Detta framgår av bolagets uppförandekod. Ovanstående synsätt förväntar sig företaget också av underleverantörer och andra tredjeparter.