Skip to content

BioArctic AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, org. nr 556601-2679, med säte i Stockholm, Sverige. BioArctics B-aktie (BIOA B) är sedan den 12 oktober 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.

Med bolagsstyrning avses regelverk och beslutshierarkier som bidrar till att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Bolagsstyrning i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. Bolag som är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som tagits fram av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Mer information om Koden finns på hemsidan www.bolagsstyrning.se.

Till grund för bolagsstyrningen inom BioArctic ligger den svenska aktiebolagslagen, BioArctics bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Koden samt övriga tillämpliga lagar och regler. Även interna regelverk och instruktioner påverkar BioArctics bolagsstyrning, till exempel styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering och andra policydokument inom koncernen.

BioArctic eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av BioArctic fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

BioArctics tillämpning av Koden

BioArctic tillämpar Koden sedan noteringen på Nasdaq Stockholm den 12 oktober 2017. Ingen avvikelse från Koden har förekommit.

Bolagsstyrningsstruktur

Figuren nedan ger en översiktlig bild av BioArctics bolagsstyrningsstruktur.