Skip to content

Hållbar innovation

Vi vill bidra till att hjärnans sjukdomar blir behandlingsbara och att patienter och deras anhöriga känner hopp inför framtiden. Detta kräver stor innovationsförmåga.

För att möjliggöra denna innovation bedömer BioArctic att det är väsentligt att vara en god arbetsgivare och bedriva ansvarsfull forskning av högsta kvalitet. Vi samarbetar med partners så att vår forskning når ännu fler och att våra innovationer når patienter världen över. BioArctic bedriver en verksamhet som präglas av öppenhet, kreativitet och respekt för människors lika värde. Dessa värden sammanfattar vi med begreppet Hållbar Innovation.

 

Medarbetare & arbetsmiljö

Sedan 2023 har BioArctic en kraftig tillväxt i antal anställda och vårt geografiska fotavtryck växte också när vi öppnade kontor i Norden, nämligen Norge, Finland och Danmark.

Nöjda medarbetare skapar bra företag. Vi lägger stor vikt vid medarbetarnöjdhet och genomför medarbetarundersökningar flera gånger per år för att säkerställa att vi gör rätt saker. Resultaten av undersökningarna visar så här lång att vi är gör saker rätt.

Mångfald bidrar till innovation och kreativitet. BioArctic strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning i olika nivåer av företaget som styrelse, ledningen, chefer med personalansvar, samt inom de olika delarna av organisationen. Bolaget har ett väl utarbetat mångfalds- och jämställdhetsarbete på plats.

Forskare från hela världen söker sig till BioArctic och bolaget har medarbetare från 17 länder. BioArctic erbjuder kurser i svenska språket för de medarbetare som inte har svenska som modersmål. Syftet med utbildningen är bland annat att underlätta individernas integration i det svenska samhället och för att kunna delta och känna sig inkluderade i sammanhang där svenska talas på bolaget.

Som forskningsbaserat företag har ett systematiskt arbetsmiljöarbete alltid haft en väsentlig roll på BioArctic. Arbetet följs upp på månadsbasis och är en integrerad del av arbetet på labb, kontor och på fältet.

BioArctic vill även uppmuntra till en hälsosam livsstil och erbjuder därför ett antal aktiviteter för att främja ett långsiktigt hållbart medarbetarskap. Huvudkontorets lokaler ligger bra till för att cykelpendla och alla medarbetare erbjuds personalcyklar. På företaget finns ett flertal ambassadörer som leder interna friskvårdsaktiviteter såsom yoga, löpning, Tabata m.m.

 

Forskning och bioetik

BioArctic är ett forskande företag vars framtid ligger i innovation och utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet. BioArctic bedriver forskning och pre-klinisk utveckling vid de egna labben i Stockholm. Klinisk och produktutveckling sker främst i samarbete med partners och kontrakterade företag. Dessa företags följs noggrant både från kvalitets- och hållbarhetssynpunkt.

Att tillgängliggöra kunskap kan spela en väsentlig roll i att skapa en jämlik tillgång till vård och hälsa inom de områden vi bedriver forskning. BioArctic har som ledstjärna att vara transparent med resultaten av forskning och klinisk utveckling. Företaget och våra medarbetare deltar ofta i vetenskapliga sammanhang och publicerar artiklar. BioArctic har också flera akademiska samarbeten med universitet både i utbildnings- och forskningssyfte.

 

Patienter & tillgång till läkemedel

BioArctic verkar inom områden med stora medicinska behov. Företagets första läkemedel har nyligen nått marknaden, för behandling av Alzheimers sjukdom. I forskningsportföljen finns ytterligare läkemedelskandidater för behandling av neurodegenerativa sjukdomar som idag saknar effektiv och botande behandling, som t ex Parkinsons sjukdom, ALS m fl.

Drygt 30 miljoner personer lever idag med Alzheimers sjukdom och det förväntas tredubblas till mitten av århundradet i takt med att befolkningen blir äldre. Sjukdomen medför betydande lidande för patienter och deras anhöriga, med betydande kostnader för samhället.

Som ett litet nordiskt bioteknikföretag har BioArctic en begränsad geografisk räckvidd för att kommersialisera och tillgängliggöra de läkemedel som företaget forskar fram till flest möjliga patienter. Det är en uttalad strategi att samverka med partners och i fallet med Alzheimers sjukdom bedrivs samarbete med partnern Eisai. Detta samarbete har möjliggjort att företagets läkemedel nu är godkänd på flera marknader.

Det finns behov att inrätta nya nationella strukturer när nya behandlingsrutiner introduceras inom områden som fram tills nu enbart hanterats med vårdande insatser. Detta är förenat med stort utbildningsbehov. BioArctic deltar aktivt i detta arbete för att tillgängliggöra ny kunskap och behandling.

BioArctic stödjer patientnära verksamhet inom hjärnans sjukdomar. Alzheimersmånaden uppmärksammades med en omfattande . Företagets anställda deltog i Alzheimersloppet för att visa stöd och under året har företaget välkomnat gäster som delar med sig av hur det är att leva med en neurodegenerativ sjukdom.

 

BioArctics medarbetare deltog i Alzheimersloppet. Tomas Bacoccoli har skrivit en modig och gripande bok om att lära känna sin far samtidigt som fadern själv börjar glömma BioArctic stödjer Queen Silvia Nursing Award, ett årligt pris som tilldelas sjuksköterskor som bidrar med innovationer inom demensvården.

 

Under 2023 har Queen Silvia Nursing Award, Alzheimersfonden och vetenskapliga konferenser getts finansiellt stöd.

 

Produktsäkerhet

BioArctic har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för läkemedelsindustrin. Det omfattar regulatoriska krav samt krav från samarbetspartners och kunder. Syftet med systemet är att minimera risker och därigenom säkerställa patientsäkerhet, produktkvalitet samt leveranssäkerhet. Kvalitetssystemet styrs av Kvalitetspolicyn och kvalitetsmanualen samt ett antal standardrutiner, instruktioner och dokument.

Patientsäkerhet ingår som en del av kvalitetsarbetet och för oss är det självklart att vi har rutiner på plats för att rapportera biverkningar och produktklagomål. Kvalitetspolicyn ställer krav på att samtliga medarbetare har lämplig kompetens och att de kontinuerligt utbildas och vidareutbildas. Denna kompetens dokumenteras och följs upp regelbundet.