Skip to content

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 5 maj 2022.

1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är BioArctic AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 § VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5 § ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Aktier av serie A och aktier av serie B kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. Röstvärdet för aktie av serie A ska vara 10 och röstvärdet för aktie av serie B ska vara 1.

Beslutar BioArctic att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar BioArctic att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar BioArctic att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6 § OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

Framställning därom ska göras skriftligen till BioArctics styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för BioArctic är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker och anteckning i avstämningsregister skett.

7 § STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BioArctic ska ha en (1) eller två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på BioArctics webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

9 § FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till BioArcticsenast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till BioArctic på det sätt som anges i föregående stycke.

10 § Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val till styrelse, revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § RÄKENSKAPSÅR

BioArctics räkenskapsår ska omfatta tiden 0101-1231.

13 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

BioArctics aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.