Skip to content

Enligt Koden ska BioArctic ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen representerar BioArctics aktieägare och ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande, eventuell vice ordförande och övriga ledamöter till BioArctics styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt. Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till styrelse som offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman. Revisorer utses av årsstämman varje år.