Skip to content

Hållbarhet på BioArctic

BioArctics viktigaste bidrag till en global hållbar framtid ligger i innovation och utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel mot hjärnans sjukdomar.

För att möjliggöra denna innovation bedömer BioArctic att det är väsentligt att vara en god arbetsgivare och bedriva

ansvarsfull forskning av högsta kvalitet. Företagets strategi att arbeta med partners bidrar till att värdet av vår forskning når ännu fler och möjliggöra tillgång till våra innovationer världen över. BioArctic bedriver en verksamhet som präglas av öppenhet, kreativitet och respekt för människors lika värde. Dessa värden sammanfattar vi med begreppet Hållbar Innovation.

BioArctic eftersträvar att integrera ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten, att ständigt förbättra bolagets processer, kvalitetssystem och arbetsmiljö samt att vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan från den egna verksamheten. Att vi uppfyller rådande lagstiftning och visar ansvar sammanfattar vi med begreppet Hållbart Företagande.

Här kan du läsa mer om de olika delarna som ingår i vårt hållbarhetsarbete:

 

Hållbar innovation Hållbart företagande
Medarbetare & arbetsmiljö Miljöledning & klimatarbete
Forskning & bioetik Lagefterlevnad
Patienter & tillgång till läkemedel Leverantörer
Produktsäkerhet

Sen 2024 deltar BioArctic i United Nations Global Compact nätverk och tillämpar de Tio Principerna i vår verksamhet och strategi. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi skapar därmed förutsättningar att genomföra de Globala Målen och Agenda 2030.

Att bidra till att uppnå God hälsa och välbefinnande är vårt främsta mål, men vi strävar även efter att nå andra mål.

Företaget har för avsikt att tillhandhålla en transparent och mer övergripande hållbarhetsrapportering. I samband med publiceringen av företagets årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2023 kommer data inom ESG-områden att redovisas.