Skip to content

Skapa värde tillsammans med de mest kompetenta

En viktig del i BioArctics strategi är samarbets- och licensieringsavtal med ledande läkemedels- och biofarmabolag. Förutom finansiell ersättning gynnas vi av bolagens kompetens inom läkemedelsutveckling, tillverkning och kommersialisering. Vi har ingått flera avtal med det japanska globala läkemedelsbolaget Eisai. Den här typen av strategiska partnerskap med ledande globala bolag understödjer att BioArctics forskning håller en mycket hög kvalitet.

I framtiden kan BioArctic komma att ingå ytterligare avtal som kan bidra med ytterligare finansiering till bolaget samt kompletterande kompetens inom preklinisk forskning och klinisk utveckling, tillverknings- och marknadsföringskompetens, geografisk räckvidd och andra resurser. En annan viktig hörnsten för oss är nära samarbeten med universitet. Vi samarbetar för närvarande med ledande forskare vid ett antal av världens ledande forskningsinstitut.

Samarbete med Eisai

År 2005 undertecknade vi vårt första forskningssamarbete med Eisai, och år 2007 undertecknade vi ett licensavtal om antikroppen Lecanemab back-up som en sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. Som en del av avtalet har vi upplåtit en global och exklusiv licens till Eisai för forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel som använder antikroppen lecanemab. Under år 2008 inledde vi ett andra forskningssamarbete om back-up-antikroppen lecanemab och år 2015 undertecknade vi ett licensavtal om Lecanemab back-up, ett uppföljningsprojekt till lecanemab.

Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökningar om marknadsgodkännande och kommersialisering av de framtida produkterna. BioArctic innehar rättigheterna att marknadsföra och sälja de licensierade antikropparna i Norden och rättigheterna till behandling av andra indikationer än Alzheimers sjukdom. Vi har ingått ett antal avtal med Eisai som berättigar BioArctic till milstolpsbetalningar och royaltyintäkter på global försäljning, samt en option för att marknadsföra lecanemab i Norden.

I april 2024 ingick BioArctic och Eisai ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

Övriga samarbeten

BioArctic samarbetar dessutom med flera av Sveriges universitet och övriga utländska aktörer. Vi arbetar nära med Uppsala Universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet.