BioArctic har två pågående långsiktiga incitamentsprogram som beslutades på årsstämman 2019 samt på årsstämman 2023.

Personaloptionsprogrammet 2019/2028 omfattar högst 1 000 000 personaloptioner. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2019/2028 beslutade årsstämman om riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning från tre till fem år efter tilldelning. En tilldelning av 915 000 personaloptioner har skett och ingen ytterligare tilldelning kommer att ske. Antalet förverkade optioner var per 30 juni 2023 70 000 och antalet inlösta optioner 166 500, vilket innebär att 678 500 personaloptioner var utestående, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 0,8 procent av aktierna.

Aktierättsprogrammet 2023/2026 är ett treårigt incitamentsprogram som omfattar högst 125 000 prestationsaktierätter som, under förutsättning att aktiekursen ökar med minst 30 procent under en treårsperiod, ger deltagarna rätt att erhålla aktier utan vederlag eller kontant ersättning. Om styrelsen väljer att utnyttja samtliga teckningsoptionerna för leverans av B-aktier eller finansiering av bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kan utspädningseffekten maximalt uppgå till 0,14 procent av antalet aktier vid periodens utgång.