Skip to content

Utveckling av sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom

Epidemiologi och befintliga behandlingar

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar miljontals patienter och påverkar deras anhöriga runt om i världen. I nuläget lever drygt 30 miljoner människor med Alzheimers sjukdom i olika stadier enligt WHO. Sjukdomen kännetecknas av att neuroner i hjärnan dör och orsakar en progressiv försämring av minnet och kognitiva färdigheter, såsom intellektuell förmåga, språk, orientering, igenkänning och inlärningsförmåga. Sjukdomen kan leda till personlighetsförändringar och psykiatriska symtom, t.ex. apati, depression, desorientering, paranoia, aggressivitet och motoriska symtom, t.ex. stelhet, minskad rörlighet och nedsatt reaktionsförmåga.

Forskningen har länge haft stora utmaningar med att utveckla effektiva läkemedel mot Alzheimers sjukdom och patienterna har fått nöja sig med behandlingar som enbart under en tid lindrar symtomen. Under det senaste decenniet har vetenskapen däremot gjort viktiga upptäckter som ligger till grund för en era med behandlingar som påverkar själva orsaken till sjukdomen.

BioArctics forskning är i framkanten av denna utveckling och vår längst framskridna läkemedelskandidat lecanemab har potential att bli ett av världens första läkemedel som inte bara lindrar symtomen utan också bromsar den underliggande sjukdomsutvecklingen.

Vår lösning

Alzheimers sjukdom anses bero på att proteinet amyloid-beta veckar ihop sig på fel sätt, vilket leder till att det bildas skadliga lösliga aggregerade former av amyloid-beta. Den monomera grundformen av amyloid-beta som finns i de flesta vävnader och kroppsvätskor, är beskriven som ofarlig. Men vid Alzheimers sjukdom börjar monomererna bilda aggregat. Dessa aggregat växer i storlek från ett fåtal så kallade oligomerer till större former så kallade protofibriller och bildar till slut olösliga fibriller som anrikas och som faller ut i hjärnvävnaden och bildar plack.

Resultatet av vår banbrytande forskning visar att de specifika formerna av lösliga amyloid-beta aggregat, så kallade oligomerer och protofibriller, är de mest skadliga för nervcellerna. Våra framtagna antikroppar riktar sig mot dessa och andra skadliga former av amyloid-beta på ett mycket specifikt sätt.

BioArctic har åtta olika läkemedelsprojekt för behandling av Alzheimers sjukdom som angriper den underliggande patologin på olika sätt och där läkemedelskandidaten lecanemab, har kommit längst.

Lecanemab syftar till att bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom

Lecanemab är en antikropp som riktar sig mot de mest skadliga formerna av proteinet amyloid-beta, oligomerer och protofibriller. Sedan 2007 är lecanemab och dess backup-substans (Lecanemab back-up) licensierade till Eisai.

I september 2022 visade lecanemab positiva resultat i den registreringsgrundande fas 3-studien, Clarity AD, i tidig Alzheimers sjukdom, och uppnådde både det primära och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. I USA godkändes lecanemab under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 9 januari 2023, vilken accepterades för granskning den 26 januari 2023. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023, vilken tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 30 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022.

Förutom den registreringsgrundande fas 3-studien pågår öppna förlängningsstudier av fas 3-studien, öppna fas 2b-förlängningsstudier med lecanemab samt ytterligare en fas 3-studie (AHEAD 3-45) på personer som ännu inte utvecklat symptom för Alzheimers sjukdom men som har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan.

Ytterligare fem antikroppar under utveckling

Vi bedriver även forskning för att ta fram nya antikroppar för behandling av Alzheimers sjukdom med målsättningen att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet med innovativa molekyler som har andra verkningsmekanismer. Vi har ytterligare fem antikroppsprojekt mot Alzheimers sjukdom i projektportföljen, samtliga i forskningsfas.

AD1503 som är ett antikroppsprojekt mot kortare trunkerade former av amyloid-beta som uppkommer tidigt i sjukdomsförloppet och som har en stark förmåga att aggregera och bilda skadliga former som kan orsaka Alzheimers sjukdom. Läkemedelsprojekten AD-BT2802 och AD-BT2803 är två antikroppsprojekt mot Alzheimers sjukdom som kombineras med vår blod-hjärnbarriärteknologi, kallad BrainTransporter™ (BT), för att underlätta upptaget av antikroppar till hjärnan.

Projekt

Lecanemab back-up – Alzheimers sjukdom
Lecanemab back-up är en sjukdomsmodifierande antikroppsbehandling för patienter med tidig Alzheimers sjukdom som utförs i samarbete med Eisai. Läkemedelskandidaten har en hög selektivitet för de giftiga amyloid-beta oligomererna/protofibrillerna. Lecanemab back-up befinner sig i sen preklinisk fas och BioArctics partner Eisai driver programmet mot klinisk utveckling.

Läkemedelsprojekten BAN1503 och AD2603 (ägs av BioArctic)
BioArctic har ytterligare två antikroppsprojekt mot Alzheimers sjukdom i sin projektportfölj i forskningsfas. Dessa antikroppar har potential att bli sjukdomsmodifierande behandlingar av Alzheimers sjukdom. BAN1503 är ett antikroppsprojekt mot en kortare trunkerad form av amyloidbeta (PyroGlu Aβ). Den formen av Aβ har en stark förmåga att aggregera och bli toxisk.

Läkemedelsprojekten BAN2802 och BAN2803 (blodhjärnbarriärteknologin ägs av BioArctic)
BioArctic har två antikroppsprojekt mot Alzheimers sjukdom som kombineras med bolagets blod-hjärnbarriärteknologi, kallad BrainTransporter™ (BT), för att underlätta upptaget av antikroppar i hjärnan. BAN2803 riktar sig mot en avkortad (trunkerad) form av amyloid beta (PyroGlu Aβ) och är kopplad till företagets projekt BAN1503.