Skip to content

Uppmärksamma missförhållanden

BioArctic är en organisation med starka värderingar kring engagemang, samarbete och ansvar. Vår uppförandekod innehåller allmänna riktlinjer som ska främja att vår verksamhet bedrivs med integritet och utifrån etiska principer. Vi vill att oegentligheter som allvarligt kan skada företaget eller våra anställda ska uppmärksammas och utredas så tidigt som möjligt. Detta kräver inte bara att varje anställd känner till och följer uppförandekoden och våra policyer, utan att våra anställda också känner att de har möjlighet att säga ifrån och/eller rapportera överträdelser eller bristande efterlevnad.

Vår visselblåsartjänst

BioArctic vill att vår arbetsplats ska präglas av en öppen och ärlig kommunikation. Som anställd ska du känna dig bekväm med att tala med din chef eller HR-avdelningen om du tror att brott mot någon av företagets policyer eller koder har inträffat. Skulle du hellre föredra att lämna en anonym anmälan kan du använda vår visselblåsartjänst.

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern part, 2Secure, för att säkerställa anonymitet. BioArctic har åtagit sig att utföra en omedelbar utredning av alla påstådda överträdelser och att vidta lämpliga korrigerande och/eller disciplinära åtgärder. Om du uttrycker din oro i god tro kan du känna dig trygg med att det inte kommer att vidtas några repressalier mot dig.

Observera att endast personer med arbetsrelaterad verksamhet kopplad till BioArctic omfattas av skydden i visselblåsarlagstiftningen. Läs mer här om lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Hur du rapporterar

Rapporter kan lämnas via 2Secures hemsida wb.2secure.se eller genom att ringa +46 (0)771 77 99 77. Du kan välja att vara anonym via bägge rapporteringskanaler.

Använd företagskoden CVG820 för att identifiera att rapporten avser BioArctic.

När du har slutfört din rapport kommer du att tilldelas ett unikt ärendenummer. Efter sju arbetsdagar, använd ditt ärendenummer och lösenord för att kontrollera din rapport för feedback eller frågor. För mer information om hanteringen av anmälda ärenden, läs mer HÄR.

Använd inte denna sida för att rapportera biverkningar eller produktklagomål. Sådan information ska skickas till medinfo@bioarctic.com för korrekt hantering.

Förutom att rapportera till BioArctics visselblåsartjänst kan du även rapportera till en behörig myndighet inom ett specifikt ansvarsområde eller till någon av EU:s institutioner, organ och byråer – fullständig lista finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Även vid anmälan till externa myndighet har du rätt till skydd enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.