Skip to content

Hållbart företagande

För att inte riskera vår verksamhet, krävs att vi integrerar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten. Vi ska drivas av en ambition att ständigt förbättra våra processer, kvalitetssystem och vidta åtgärder för att förebygga negativ påverkan från vår verksamhet. Att vi uppfyller rådande lagstiftning och visar ansvar sammanfattar vi med begreppet Hållbart företagande.

Miljö- och klimatpåverkan

BioArctic tillämpar försiktighetsprincipen i syfte att minska vår påverkan på miljön och klimatet.  På grund av att företagets storlek och huvudsakliga forskningsfokus är BioArctics koldioxidavtryck relativt sett begränsad jämfört med läkemedelsbranschen i helhet. Klimatutsläpp orsakas av lokaldrift, tjänsteresor och köpta tjänster. En genomgående kartläggning av utsläpp pågår i syfte att förstå omfattningen och den förväntas vara klar i samband med rapporteringsåret 2024.

Läkemedels påverkan på miljön är ett område som övervakas noggrant. BioArctics läkemedel och läkemedelskandidater utgörs enbart av biologiska preparat och enligt Läkemedelsverkets riktlinjer för miljöriskbedömning, Environmental Risk Assessment of pharmaceuticals, anses dessa ämnen ha en obetydlig negativ miljöpåverkan och är undantagna kraven på riskbedömning.

Företagets miljöledningssystem är en integrerad del av det farmaceutiska ramverket och bygger på, men är inte certifierad, enligt ISO 14001-standarden. Läkemedelsforskningen bedrivs i BioArctics lokaler i Stockholm och verksamheten sker enligt tillstånd från berörda myndigheter. All hantering av kemikalier är noga beskrivet i arbetsinstruktioner och övervakas från ett riskperspektiv.

Laborativt arbete med biologiska material är förenat med förbrukning av engångsmaterial av icke återvunnen plast. BioArctic jobbar kontinuerligt för att öka andelen återvunnen plast och minska användningen av engångsplast i verksamheten och återvinna det som är möjligt. Allt avfall sorteras och omhändertas i syfte att återvinnas eller förbrännas.

 

Partnersamarbeten & Leverantörer

BioArctic har ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. Vi är stola över Eisai’s gedigna hållbarhetsarbete.

Liksom stora delar av läkemedelsindustrin använder sig BioArctic av kontraktstillverkare (CDMO) och konsultbolag (CRO). BioArctic har som princip att prioritera kvalitet och samtliga anlitade CDMO och CRO i dagsläget finns i Västeuropa och USA. Ett utförligt arbete sker vid val av samarbetsparter där stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, kvalitet och etik. Det framgår tydligt i BioArctics ledningssystem att ansvar aldrig kan överlåtas och det förekommer systematisk leverantörsuppföljning för de som jobbar med våra läkemedel.

För att tydliggöra förväntningar på våra samarbetspartners har företaget tagit fram en Uppförandekod för leverantörer. Inom hållbarhet finns ännu ingen systematisk uppföljning, men arbete har inletts för att ha en sådan på plats under 2024.

 

Lagefterlevnad

BioArctics uppförandekod tydliggör företagets nolltolerans mot korruption och mutor. Bolaget uppmuntrar sina anställda att uppmärksamma olämpligt beteende till chefer eller HR och förutom ett öppet samtalsklimat, har bolaget en visselblåsartjänst.

BioArctic anser att det är viktigt att bidra till forskning och utveckling. Som medlem i nationella branschföreningar som Läkemedelsindustriföreningen Lif är BioArctic angelägna att följa och upprätthålla EFPIA Disclosure Code, en uppsättning vägledande principer där läkemedelsföretag offentligt publicerar värdeöverföringar till vårdpersonal och hälso- och sjukvårdens organisationer. Redovisningen av värdeöverföringar görs årligen på Lif’s hemsida. Vi följer även branschens frivilliga etiska regelverk för information och marknadsföring av läkemedel och utbildar regelbundet våra anställda i området.

BioArctic värnar om medarbetares personliga integritet och det är också av största vikt att vi hanterar alla personuppgifter på ett korrekt sätt.

För att tydliggöra förväntningar på våra samarbetspartners har företaget tagit fram en Uppförandekod för leverantörer. Inom hållbarhet finns ännu ingen systematisk uppföljning, men arbete har inletts för att ha en sådan på plats under 2024