Skip to content

Ett värderingsdrivet förhållningssätt till ledarskap

Det värderingsdrivna ledarskapet är väl förankrat inom BioArctic. Självledarskapet används av alla medarbetare, anställda såväl som konsulter. Det kännetecknas av ett egenansvar för tydlig kommunikation och leveranser med hög kvalitet. Individbaserat ledarskap utövas av våra chefer och innebär bland annat ansvar för att fördela arbetet och tilldela projekten rätt resurser och kompetens. Ett framgångsrikt projektledarskap ställer krav på öppen, ärlig och transparent kommunikation baserad på konstruktiv feedback, samt ett mål- och lösningsorienterat arbetssätt.

Projektledarskapet innebär att säkerställa tydliga strategier för projektet och att leverera i tid, till rätt kvalitet och inom budget.