Skip to content

Antal aktier och röster i BioArctic AB (publ) per den 30 november 2022

Regulatoriskt

Stockholm, den 30 november 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolaget under november emitterade 71 586 B-aktier för leverans av aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet 2019/2028, beslutat vid årsstämman den 9 maj 2019. Aktierna emitterades genom utnyttjande av 71 586 teckningsoptioner av serie 2019/2028.

Per sista handelsdagen den 30 november 2022 uppgår antalet aktier i BioArctic AB till 88 131 571 aktier, varav 73 731 575 noterade B-aktier och 14 399 996 A-aktier som inte är marknadsnoterade. A-aktien har ett röstvärde om 10 röster per aktie och B-aktien har ett värde om en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 217 731 535.

Denna information är sådan som BioArctic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 30 november 2022, kl. 18.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stora medicinska behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med olika universitet är av stor vikt för BioArctic tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.