Skip to content

BioArctic återköper personaloptioner av vd

Regulatoriskt

Stockholm den 16 maj 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att erbjuda vd Gunilla Osswald återköp av 60 000 personaloptioner utgivna inom ramen för bolagets personaloptionsprogram 2019/2028 (”LTIP 2019”) (”Optionerna”).

Årsstämman 2019 beslutade att anta ett långsiktigt personaloptionsprogram för medarbetare i BioArctic. Totalt tilldelades 915 000 Optioner som kan utnyttjas för aktieteckning under vissa perioder, med start tre år efter tilldelning av Optionerna. Per idag finns det 784 310 utestående Optioner före återköpet.

Styrelsen har beslutat att bolaget ska erbjuda vd Gunilla Osswald återköp av 60 000 av hennes intjänade personaloptioner mot ett marknadsmässigt kontant vederlag om 227,04 SEK per Option, vilket är baserat på Optionernas marknadsvärde per den 15 maj 2023. Gunilla Osswald har beslutat att acceptera erbjudandet och återköpslikviden kommer att uppgå till 13 622 400 MSEK. Erbjudandet innebär ingen ändring av villkoren för övriga optioner inom LTIP 2019.

Motivet till beslutet är att underlätta för vd att realisera värdet av Optionerna och genom återinvestering av en del av återköpslikviden, öka sitt aktieägande i BioArctic utan att behöva finansiera betalning av lösenpriset, exempelvis genom att sälja aktier i BioArctic. Dessutom minskar den röstmässiga utspädningseffekten av att Optionerna återköps i stället för att utnyttjas för teckning av aktier.

I samband med transaktionen har Gunilla Osswald köpt 9 730 aktier i BioArctic och har således nu
84 800 B-aktier i bolaget samt 90 000 personaloptioner.

Erbjudandet medför inga transaktionsavgifter för bolaget.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 18.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations

E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.