Skip to content

BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Icke-regulatoriskt

BioArctic AB (”BioArctic” eller ”Bolaget”), ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). BioArctic utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar baserade på monoklonala antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, och har en potentiell behandling för kompletta ryggmärgsskador i klinisk fas.

  • Nasdaq Stockholm har godkänt BioArctics ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls
  • Erbjudandet förväntas huvudsakligen innefatta en nyemission till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige
  • HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder och Andra AP-fonden (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett pris om 24 SEK per B-aktie. Priset motsvarar ett totalt värde på samtliga aktier i Bolaget om 1 513 MSEK, före den förväntade nyemissionen
  • Ett prospekt med villkor och anvisningar för Erbjudandet förväntas offentliggöras inom de närmaste veckorna

Gunilla Osswald, VD för BioArctic:

”BioArctic har sedan dess grundande 2003 haft en fantastisk utveckling med betydande framsteg inom flera forsknings- och utvecklingsprogram. Vårt mål är att utveckla innovativa och effektiva läkemedel som adresserar de stora medicinska behov som finns inom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador. Vårt framgångsrika forskningsarbete har lett till flera stora forskningssamarbeten och partnerskap. Vi är nu mycket stolta över det starka intresse vi fått ifrån institutionella investerare och intresset från mycket kunniga cornerstone-investerare är ett erkännande av både vår historik och framtidspotential. Den planerade börsnoteringen ger oss möjligheten att fortsätta utvecklingen av innovativa läkemedel.”

Om BioArctic och bakgrund till Erbjudandet

BioArctic är ett svenskt biofarmabolag aktivt inom forskning och utveckling av innovativa biologiska läkemedel som har potential att förbättra livskvaliteten för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt för patienter med kompletta ryggmärgsskador. Sedan dess grundande 2003 har BioArctic genom forskningssamarbeten och licensieringsintäkter från samarbetspartners, såsom Eisai och AbbVie, och anslagsfinansiering byggt upp en omfattande projektportfölj. BioArctics projektportfölj inkluderar första generationen av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt en helt ny potentiell behandling av kompletta ryggmärgsskador. Vidare är BioArctic verksamt inom forskning och utveckling av diagnostik och biomarkörer för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Dessa diagnostiska metoder är viktiga komplement till BioArctics läkemedelskandidater och har potential att förbättra möjligheterna till tidig och förbättrad diagnos, monitorering av sjukdomsförloppet och mer effektiv behandling av de sjukdomar BioArctic inriktar sig mot. BioArctic bedömer därför att dessa metoder har en kommersiell potential.

BioArctics strategi är att befästa sig som en ledande aktör inom sjukdomar och skador relaterade till det centrala nervsystemet. Som en del av strategin avser BioArctic att fortsätta utvecklingen och breddningen av den befintliga projektportföljen samt utveckla nya produktkandidater, diagnostik och teknologi för att förbättra livskvaliteten hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar och kompletta ryggmärgsskador. På sikt ämnar BioArctic etablera en egen försäljningsorganisation på utvalda marknader, vilket skulle utöka intäktsbasen i form av försäljningsintäkter från egenutvecklade produktkandidater.

BioArctics strategiska samarbeten med Eisai och AbbVie innebär att flera av projekten, däribland utvecklingen av läkemedelskandidaterna BAN2401 och BAN2401 back-up för behandling av Alzheimers sjukdom och BAN0805 för behandling av Parkinsons sjukdom, är fullt finansierade genom att BioArctic erhåller ersättning för forskningssamarbeten eller att den fortsatta utvecklingen bedrivs och finansieras av BioArctics samarbetspartners. Utöver de projekt som BioArctic bedriver i samarbete med Eisai och AbbVie innehåller BioArctics produktportfölj ett antal egenägda projekt, vilka hittills har finansierats genom anslag samt licensintäkter och milstolpsbetalningar som erhållits under BioArctics samarbetsavtal. En viktig del av Bolagets strategi är att öka utvecklingstakten och effektiviteten i vidareutvecklingen av Bolagets egenägda projekt, vilket kräver ökade resurser.

Huvudägarna och styrelsen arbetar aktivt för att förverkliga BioArctics långsiktiga strategi och anser att det är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av BioArctics B-aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av B-aktierna i BioArctic är ett logiskt nästa steg för Bolaget och dess verksamhet, som dessutom ger BioArctic tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna avser att kvarstå som aktiva långsiktiga storägare efter börsnoteringen.

I linje med ovan nämnda strategi har BioArctic beslutat att genomföra en nyemission i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i syfte att tillföra ytterligare resurser till sina egenägda projekt och därigenom bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet på ett mer fokuserat och effektivt sätt. BioArctic avser att använda nettolikviden från nyemissionen i den prioritetsordning som anges nedan:

  • Vidareutveckling av två innovativa sjukdomsmodifierande behandlingar inom Alzheimers sjukdom (AD1502 och AD1503)
  • Indikationsbreddning av BAN2401 för behandling av demens och kognitiv försämring hos patienter med Downs syndrom och patienter med traumatisk hjärnskada
  • Slutförande av den kliniska Fas 1/2-studien av SC0806 för behandling av kompletta ryggmärgsskador för registrering i EU samt förberedelser för start av Fas 3 studier i Europa och USA
  • Vidareutveckling av diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom (avbildning av hjärnan och biokemiska biomarkörer)
  • Vidareutveckling av teknologi för att förbättra passagen av antikroppar över blod-hjärnbarriären

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner, DNB Markets en del av DNB Bank ASA filial Sverige, är Joint Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legala rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners såvitt avser svensk och amerikansk rätt.

För mer information, kontakta:

Gunilla Osswald, VD för BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Telefon: 08 695 69 30

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Telefon: 070 835 43 36

Om HBM Healthcare Investments

HBM Healthcare Investments är ett schweiziskt investmentbolag fokuserat på hälsovårdssektorn. Bolaget innehar och förvaltar en internationell portfölj av lovande företag inom humanmedicin, bioteknik, medicinteknik, diagnostik och relaterade områden. Många av dessa bolag har produkter som redan har nått marknaden eller är i sen forskningsfas. HBM Healthcare Investments har en internationell aktieägarebas och är noterad på SIX Swiss Exchange. 

Om Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken och är en betydande fondförvaltare i Skandinavien. Handelsbanken Fonder AB erbjuder fonder som riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella klienter. 

Om Andra AP-fonden

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 335 miljarder SEK inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med låg risk.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av BioArctic AB.

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt.

Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.