Skip to content

BioArctic – kommuniké från årsstämma 2019

Regulatoriskt

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma för 2019, varvid följande beslut fattades.

Årsredovisning och resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om 899 721 875 kronor disponeras så att 132 089 978 kronor utdelas till aktieägare och resterande vinstmedel om 767 631 898 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag innebär en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning bestämdes till den 13 maj 2019.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna; Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Eugen Steiner och Mikael Smedeby omvaldes av årsstämman. Ewa Björling valdes in som ny ledamot i styrelsen. Wenche Rolfsen och Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande respektive vice styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode och övriga arvoden med följande fördelning: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och som inte är anställda av Bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet och som inte är anställda av Bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i BioArctic AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Rutenius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2020 godkändes av årsstämman.

Personaloptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande personaloptionsprogram avsett för bolagets ledning, forskare och övrig personal samt förslag om riktad emission av teckningsoptioner och förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogrammet 2019/2028 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2019/2028 beslutade årsstämman om riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Den maximala utspädningseffekten av Personaloptionsprogram 2019/2028 beräknas uppgå till maximalt 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt att fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner sker.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30
Mobil: 070 352 27 72

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 19:00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.