Skip to content

BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018

Regulatoriskt

Stockholm, den 9 november, 2017 – I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2017 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2017, av Demban AB, Ackelsta AB och Karolinska Development AB. Den sistnämnda ägaren har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Tredje AP-fonden, som är bolagets tredje största ägare efter den ägarspridning som ägde rum i samband med att BioArctic börsnoterades på Nasdaq Stockholm under oktober.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2018 lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

Anki Dahlin, utsedd av Demban AB
Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 64,33 procent av aktierna och cirka 85,56 procent av rösterna i bolaget (per den 31 oktober 2017).

Aktieägare som önskar lämna förslag till BioArctics valberedning kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen ) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm, senast den 15 mars 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.

BioArctics årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018, kl. 17.00, i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 6 april 2018 för att kunna tas in i kallelsen.

Kommande informationstillfällen från BioArctic AB:

Bokslutskommuniké 2017 20 februari 2018, kl. 08.00 CET
Offentliggörande av årsredovisning 2017 vecka 17, 2018
Delårsrapport januari – mars 2018 26 april 2018, kl. 08.00 CET
Årsstämma 2018 15 maj 2018, kl. 17.00 CET
Delårsrapport januari – juni 2018 23 augusti 2018, kl. 08.00 CET
Delårsrapport januari – september 2018 8 november 2018, kl. 08:00 CET

För mer information vänligen kontakta:

Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Christina Astrén, Head IR & Communications
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 13.30 (CET).

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.com