Skip to content

BioArctic presenterar valberedningen

Regulatoriskt

Stockholm den 1 november 2021 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) årsstämma antog vid årsstämman den 6 maj 2021 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i september 2021, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Per den 30 september 2021 var de tre största ägarna Demban AB, Ackelsta AB och Fjärde AP-fonden. 
De tre ägarna som ingår i valberedningen representerar tillsammans drygt 64 procent av aktierna och drygt 85 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden 

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com. 

Aktieägare som vill lämna förslag till BioArctics valberedning inför årsstämman kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 14 januari 2022.

BioArctics årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:30 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 1 mars 2022 för att kunna tas in i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, Vice President Communications and Investor Relations
Tel: 070 410 71 80
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021, klockan 08:30 (CET).