Skip to content

BioArctic presenterar valberedningen och offentliggör finansiell kalender 2020

Regulatoriskt

Stockholm den 5 november 2019 – BioArctic AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 9 maj 2019 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i september 2019, samt styrelseordföranden (sammankallande).

De tre största ägarna, som tillsammans representerar cirka 64 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i bolaget, utgjordes av Demban AB, Ackelsta AB och Tredje AP-fonden.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till BioArctics valberedning inför årsstämman 2020 kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2020.

BioArctics årsstämma 2020 kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020 klockan 17:00 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 28 februari 2020 för att kunna tas in i kallelsen.

Kalendarium från BioArctic AB för 2020:

Bokslutskommuniké 2019 6 februari 2020 klockan 08:00 CET
Offentliggörande av årsredovisning 2019 Vecka 14 2020
Delårsrapport januari-mars 2020 22 april 2020 klockan 08:00 CET
Årsstämma 2020 7 maj 2020 klockan 17:00 CET
Delårsrapport januari-juni 2020 10 juli 2020 klockan 08:00 CET
Delårsrapport januari-september 2020 14 oktober 2020 klockan 08:00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2019, klockan 08:00 (CET).

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). www.bioarctic.com