Skip to content

BioArctic presenterar valberedningen

Regulatoriskt

Stockholm den 13 oktober 2020 – BioArctic AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 7 maj 2020 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i september 2020, samt styrelseordföranden (sammankallande).

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2020, av Demban AB, Ackelsta AB och Fjärde AP-fonden. Den sistnämnda ägaren har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Tredje AP-fonden, som var bolagets fjärde största ägare per den 30 september 2020.

De tre ägarna som har accepterat att ingå i valberedningen, Demban AB, Ackelsta AB och Tredje AP-fonden, representerar drygt 63 procent av aktierna och drygt 85 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till BioArctics valberedning inför årsstämman 2021 kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2021.

BioArctics årsstämma 2021 kommer att hållas torsdagen den 6 maj 2021 klockan 16:30 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 1 mars 2021 för att kunna tas in i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, Vice President Communications & Investor Relations
Tel: 070 410 71 80
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2020, klockan 08:00 (CET).