Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2020

Regulatoriskt

Verksamheten utvecklas enligt plan

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • BioArctic har hittills inte upplevt några märkbara störningar i verksamheten på grund av covid-19-pandemin

Finansiell utveckling januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36,4 MSEK (63,4), en minskning med 27,0 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 MSEK (17,3) och rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent (27,3)
  • Periodens resultat uppgick till 3,6 MSEK (13,6) och resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,15)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36.3 MSEK (333,6)
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 077,3 MSEK (1 255,6)

Vd har ordet

”Vår ambition är att utveckla framtidens läkemedel som förbättrar livskvaliteten för människor med sjukdomar i det centrala nervsystemet.”

BioArctics arbete för att ge patienter med neurodegenerativa sjukdomar tillgång till effektivare behandlingar och förbättrad diagnostik fortsätter att utvecklas väl. Covid-19s påverkan på samhället i stort, på världsekonomin och på människors dagliga liv är både oroande och svårt att förhålla sig till. Jag är i rådande situation glad att vi så här långt har kunnat bedriva vår verksamhet utan märkbara störningar. Att vi varit framgångsrika och lyckats bygga upp en kassa på mer än 1 miljard kronor innebär en stor trygghet i en situation där de finansiella marknaderna präglas av betydande osäkerhet. BioArctic har en affärsmodell där våra partners driver och finansierar de stora kliniska prövningarna inom Alzheimer och Parkinson. Det här möjliggör för oss att fokusera på våra egna innovativa prekliniska projekt och utvecklingen av framtidens läkemedel för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Eisai, vår samarbetspartner inom Alzheimerområdet, fortsätter att visa ett stort engagemang för vår längst framskridna läkemedelskandidat BAN2401 och programmet utökas successivt. BAN2401 utvärderas i en omfattande Fas 3-studie i patienter med tidig Alzheimers sjukdom och vi kan konstatera att studien nyligen expanderats till fler länder. Speciellt glädjande är att även Sverige är med i studien och att de första patienterna nu har inkluderats. Syftet är att bekräfta de övertygande Fas 2b-resultaten samt utgöra grunden för en marknadsregistrering. Eisai räknar med att resultat från studien ska kunna finnas tillgängliga under 2022.

Samtidigt fortsätter den öppna förlängningsstudien med patienter som deltog i den tidigare genomförda Fas 2b-studien. De första lovande resultaten presenterades strax före årsskiftet och vi ser fram emot fortsatta uppföljningar. Vidare förbereder Eisai i samarbete med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) ett omfattande Fas 3-program (AHEAD 3–45) i syfte att förebygga Alzheimers sjukdom genom att ge BAN2401 i de allra tidigaste skedena av sjukdomsförloppet. Programmet består av två delstudier med cirka 1 000 respektive cirka 400 personer.

Inom området Parkinsons sjukdom har vår partner AbbVie påbörjat rekryteringen till den andra delen av ett pågående Fas 1-program, där vår utlicenserade läkemedelskandidat ABBV-0805 för första gången ska utvärderas i patienter. Parallellt fokuserar vi på att leverera de uppföljande projekten som ingår i det framgångsrika samarbetet med AbbVie. Den välrenommerade tidskriften Drug Discovery Today publicerade nyligen en artikel avseende det välfungerande samarbetet mellan BioArctic och AbbVie inom Parkinsons sjukdom. Att BioArctic anses vara en uppskattad samarbetspartner är en kvalitetsstämpel och viktigt för våra framtida projekt och potentiella samarbetspartners. Det är vår förhoppning att ABBV-0805 ska bli en av de första sjukdomsmodifierande behandlingarna mot Parkinsons sjukdom, en sjukdom som är förödande för patienternas livskvalitet och som också orsakar stora kostnader för samhället.

Även vår prekliniska portfölj fortsatte utvecklas väl under det första kvartalet med tillskott av ett projekt inom Alzheimers sjukdom och ett projekt som tros kunna påverka flera olika neurodegenerativa sjukdomar. Samtidigt arbetar vi vidare med våra diagnostikprojekt, vars syfte är att kunna identifiera personer med neurodegenerativa sjukdomar i ett tidigt skede. Forskningen kring vår unika blod-hjärnbarriärteknologi, som förbättrar passagen av antikroppsläkemedel in i hjärnan, fortgår. I takt med att vi kan säkra ett patenträttsligt skydd för våra projekt kommer vi att bli alltmer transparenta med de framsteg vi gör.

Vår innovativa och breda portfölj, de omfattande samarbetena med internationella läkemedelsbolag, förankringen i den akademiska miljön och en stark kassaposition gör BioArctic till ett unikt svenskt biofarmabolag. Våra projekt med fokus på sjukdomar i det centrala nervsystemet är mycket viktiga i vår strävan att förbättra livskvaliteten för patienterna.

Gunilla Osswald
Verkställande direktör, BioArctic AB (publ)

Inbjudan till presentation

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 22 april, kl 09:30-10:30 (CET). Vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Webbcast:  https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q1-2020

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
+46 8 505 583 59 (Sverige),
+45 781 501 09 (Danmark),
+31 107 129 163 (Nederländerna),
+47 235 002 36 (Norge),
+41 225 675 632 (Schweiz),
+44 333 300 9261 (Storbritannien),
+49 692 222 203 77 (Tyskland) eller
+1 833 526 8380 (USA)

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats www.bioarctic.com, Investerare, Finansiella rapporter.


För ytterligare information

Gunilla Osswald, vd, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersonernas försorg för offentliggörande den 22 april 2020, kl. 08.00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.