Skip to content

Delårsrapport januari – september 2017

Regulatoriskt

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap  

Juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (1,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-10,2)
 • Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-7,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,12)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 MSEK (-9,8)

Januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 89,7 MSEK (11,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (-22,7)
 • Periodens resultat uppgick till 3,3 MSEK (-17,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89,6 MSEK (-30,5)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • Alzheimers sjukdom: Den oberoende expertkommittén har utfört ytterligare en interimsanalys och rekommenderade att fortsätta den kliniska Fas 2b-studien med BAN2401 för patienter med tidig Alzheimers sjukdom.
 • Komplett ryggmärgsskada: Sedan augusti erbjuds patienter som behandlats med SC0806 i den pågående Fas 1/2-studien en möjlighet till 12 månaders ytterligare behandling i en förlängningsstudie.
 • Den 1 augusti genomfördes en split 15:1 där antal aktier ökade från 4 203 999 till 63 059 985.
 • Den 18 september genomfördes en omstämpling av 33 599 989 aktier av serie A till aktier av serie B.
 • BioArctic höll extra bolagsstämma den 4 september. Stämman valde tidigare styrelseledamot Wenche Rolfsen till ny styrelseordförande, tidigare styrelseledamoten Ivar Verner valdes till vice ordförande och Eugen Steiner invaldes som ny styrelseledamot. Lars Lannfelt, tidigare styrelseordförande, kvarstår som styrelseledamot.
 • BioArctic offentliggjorde sin avsikt om notering på Stockholm Nasdaq den 13 september och offentliggjorde bolagets prospekt den 29 september.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Handeln med BioArctics B-aktie på Nasdaq Stockholm inleddes den 12 oktober.
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde BioArctic 600 MSEK.
 • Europeiska patentverket (EPO) godkände BioArctics patent för läkemedelskandidaten BAN0805, en antikropp, för Parkinsons sjukdom.

Finansiell sammanställning

MSEK jul-sep 2017 jul-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 jan-dec 2016
Nettoomsättning 31,5 1,2 89,7 11,2 105,6
Övriga intäkter 2,8 1,1 8,7 6,5 39,1
Rörelseresultat 0,6 -10,2 4,6 -22,7 74,6
Periodens resultat -0,1 -7,8 3,3 -17,4 57,6
Resultat per aktie, SEK ¹) ²) 0,00 -0,12 0,05 -0,28 0,91
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,6 -9,8 -89,6 -30,5 675,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK ¹) ²) -0,37 -0,16 -1,42 -0,48 10,71
Soliditet, % 10,5% 87,5% 10,5% 87,5% 8,6%
Avkastning på eget kapital, % -0,2% -8,2% 5,3% -17,5% 68,1%
Eget kapital per aktie, SEK ¹) ²) 1,02 1,44 1,02 1,44 0,96
Ingående antal aktier, st 4 203 999 4 203 999 4 203 999 4 203 999 4 203 999
Aktiesplit 15:1 58 855 986 58 855 986 58 855 986 58 855 986 58 855 986
Antal aktier ¹) ²) 63 059 985 63 059 985 63 059 985 63 059 985 63 059 985
Antal aktier i medeltal ¹) ²) 63 059 985 63 059 985 63 059 985 63 059 985 63 059 985

1) Inga potentiella aktier förekommer varför det inte finns någon utspädningseffekt.
2) Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 15:1 som genomfördes den 1 augusti 2017.

VD:s ord

BioArctic befinner sig i stark utveckling. Hittills har året präglats av höga förväntningar och entusiasm inför utvecklingen av bolaget och projekten. Under perioden har ett intensivt arbete pågått tillsammans med Carnegie och DNB inför BioArctics börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, parallellt med den dagliga verksamheten.

Vi är mycket stolta över det stora intresse som visats för BioArctic under börsnoterings-processen. De många och spännande externa mötena med potentiella investerare under denna tid har varit inspirerande.

Den första dagen för handel med BioArctics B-aktie var den 12 oktober, vilket förstås var en historisk dag för bolaget. Det är med stor glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i den fortsatta utvecklingen av BioArctic i en publik miljö.

Bland BioArctics fem projekt för behandling av patienter med tidig Alzheimers sjukdom ligger BAN2401, i samarbete med Eisai, i täten. Resultaten från hela BAN2401 Fas 2-studien förväntas vara tillgängliga senast under första halvåret 2019.

Tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet utvecklar BioArctic en helt ny typ av verktyg för att bättre kunna diagnostisera Alzheimers sjukdom, följa sjukdomsutvecklingen samt objektivt mäta behandlingseffekten av läkemedel. Bolagets ambition är att detta verktyg ska kunna användas både inom forskning, läkemedels-utveckling och för kommersiellt bruk.

Forskningssamarbetet med AbbVie inom Parkinsons sjukdom har inneburit att BioArctic har fått fler medarbetare, utökade resurser och möjlighet att driva BAN0805-projektet betydligt snabbare mot kliniska studier. I september deltog BioArctic i rundabordssamtal och presenterade vetenskapliga data på den internationella konferensen “20 years of alpha-synuclein in Parkinson’s Disease and related synucleinopathies: from the bedside to the bench and back to the patient”. Mötet ägde rum i Aten, Grekland. I oktober godkände det Europeiska patentverket BioArctics europeiska patent för läkemedelskandidaten BAN0805 avsedd för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, bland annat för Parkinsons sjukdom. Patentet har tidigare beviljats på andra stora marknader, bland annat USA, Japan och Kina.

Bolagets behandling för komplett ryggmärgsskada, SC0806, genomgår kliniska prövningar i Fas 1/2 på specialistkliniker i Sverige och förberedelser pågår för att inkludera kliniker i Finland, Estland och Norge. Sedan augusti erbjuds patienter som behandlats med SC0806 i den pågående studien en möjlighet till 12 månaders ytterligare behandling i en förlängningsstudie.

Kapitalanskaffningen om 600 MSEK i samband med börsnoteringen kommer att göra det möjligt för BioArctic att fortsätta utvecklingen av nya innovativa behandlingar med målsättningen att förbättra livskvaliteten för patienterna som är drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom och patienter med komplett ryggmärgsskada. Vi ser fram emot de viktiga aktiviteter vi har framför oss.

Gunilla Osswald
Verkställande direktör, BioArctic AB

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72

Presentation

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 8 november kl 9:30 – 10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2017

 • Telefonnummer från:
 • Sverige: 08 566 42662
 • Schweiz: + 41 225 675 548
 • Storbritannien: + 44 203 008 9801
 • USA: + 1 855 753 2235

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett ryggmärgsskada. Bolaget fokuserar på nya typer av behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.

Bolaget har hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad via medarbetare och nyckelkonsulter. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med de strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.

Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005. Bolaget har ingått totalt tre forskningssamarbetsavtal och två licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 ”back-up”. Det totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 218 MEUR och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har utbetalats cirka 47 MEUR. Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då ett forskningsavtal ingicks inkluderande bland annat antikroppen BAN0805. AbbVie har rätt att förvärva en licens på att utveckla och kommersialisera antikropparna. Det totala värdet av avtalet kan uppgå till 755 MUSD och därutöver royaltybetalningar varav hittills har utbetalts 80 MUSD.

Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. För information om projekten se avsnittet Projektportfölj. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B).

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Christina Astréns, Head IR & Communications, försorg, för offentliggörande den 8 november 2017, kl. 08.00 CET.