Skip to content

Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

Icke-regulatoriskt

BioArctic AB (publ) (”BioArctic” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets B-aktier (”Erbjudandet”) och noteringen av B-aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och samtliga investerare från allmänheten tilldelades aktier i Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 24 kronor per B-aktie vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i BioArctic om cirka 2 113 miljoner SEK efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattade 25 000 000 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 28,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Antalet aktier i Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren i Erbjudandet med 4 166 666 befintliga aktier, motsvarande 4,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Vidare har ett fåtal befintliga aktieägare (”Säljande aktieägare”) utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) att förvärva ytterligare högst 4 375 000 befintliga B-aktier av Säljande aktieägare, motsvarande högst cirka 15 procent av antalet B-aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet till 33 541 666 aktier motsvarande cirka 805 miljoner kronor.
  • Cirka 6 000 investerare har tilldelats aktier i BioArctic.
  • Handeln i BioArctic-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 12 oktober 2017 under kortnamnet    ”BIOA B”.
  • Handeln är villkorad till och med likviddagen som förväntas infalla den 16 oktober 2017. 

Gunilla Osswald, VD för BioArctic:

”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för BioArctic i Sverige och internationellt under börsnoteringsprocessen. Börsnoteringen ger oss möjlighet att fortsätta utvecklingen av innovativa läkemedel med målsättningen att förbättra livskvaliteten för patienterna. Det är med stor glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i vår resa att utveckla BioArctic i en publik miljö.”

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner, DNB Markets en del av DNB Bank ASA filial Sverige, är Joint Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners såvitt avser svensk och amerikansk rätt.

För mer information, kontakta:

Gunilla Osswald, VD för BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Telefon: 08 695 69 30

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Telefon: 070 835 43 36 

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017, kl. 08.00 CET. 

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. www.bioarctic.com 

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av BioArctic AB.

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt.

Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.