Skip to content

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Icke-regulatoriskt

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i BioArctic AB:s (publ) (“BioArctic” eller “Bolaget”) B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade B-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie möjlighet, i egenskap av Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på B-aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i B-aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Ett fåtal befintliga aktieägare har utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, att emittera ytterligare högst 4 375 000 B-aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 24 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på Carnegie är Anna Boqvist (tel: 08-588 688 00).

Stabiliseringsinformation
Emittent: BioArctic AB (publ)
Instrument: B-aktier (SE0010323311)
Erbjudandestorlek: 29 166 666
Erbjudandepris: 24 SEK
Ticker: BIOA B
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-10-12 5 700 24,00 24,00 24,00 SEK Nasdaq Stockholm

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017, kl. 17:45 CET.

För mer information, kontakta:

Gunilla Osswald, VD för BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Telefon: 08 695 69 30

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Telefon: 070 835 43 36

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av
BioArctic AB.

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt.