Skip to content

Valberedning 2020

BioArctic AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 9 maj 2019 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i september 2019, samt styrelseordföranden (sammankallande).

De tre största ägarna, som tillsammans representerar cirka 64 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i bolaget, utgjordes av Demban AB, Ackelsta AB och Tredje AP-fonden.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till BioArctics valberedning inför årsstämman 2020 kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2020.

BioArctics årsstämma 2020 kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020 klockan 17:00 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 28 februari 2020 för att kunna tas in i kallelsen.