Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i BioArctic AB

Regulatoriskt

Stockholm den 12 februari 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att valberedningen för BioArctic AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 6 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Mikael Smedeby och Eugen Steiner samt att nyval sker av Lotta Ljungqvist för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande samt Ivar Verner som vice styrelseordförande. 

Styrelseledamoten Hans Eklund har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval.

Lotta Ljungqvist är utbildad inom biokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har en doktorsexamen i biokemisk teknologi. Lotta har mer än 30 års erfarenhet från life science-industrin där hon har haft flera ledande roller som vd, affärsområdesansvarig med ansvar för bl.a. försäljning och affärsutveckling, forskningschef och projektledare för biopharmaprojekt. Lotta Ljungqvist har under sin karriär haft positioner på GE Healthcare Life Sciences, Biovitrum och Pharmacia och arbetar idag som vd för Testa Center, Cytiva (tidigare GE Healthcare Life Sciences). Hennes breda erfarenhet, branschkunskap samt betydande nätverk bedöms kunna tillföra styrelsen ytterligare värdefull kompetens. Lotta Ljungqvist har också erfarenhet från styrelseuppdrag i såväl publika som privata bolag inom life science-sektorn. Lotta Ljungqvist är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.Information om samtliga ledamöter som föreslås till BioArctics styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bioarctic.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 utfärdas, vilket beräknas ske omkring den 8 april 2021. 

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020 och består av Gunnar Blix (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden, Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB samt Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 13 oktober 2020 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 63 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen i BioArctic AB (publ)

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2021, kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Gunnar Blix, valberedningens ordförande, telefon 08-555 17 173
Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande, telefon 073-331 91 56