Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i BioArctic AB

Regulatoriskt

Stockholm den 9 mars 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att valberedningen för BioArctic AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 5 maj 2022 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av samtliga styrelseledamöter; Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljunqvist, Mikael Smedeby och Eugen Steiner för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande samt Ivar Verner som vice styrelseordförande. 

Information om samtliga ledamöter som föreslås till BioArctics styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bioarctic.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2022 utfärdas, vilket beräknas ske omkring den 7 april 2022. 

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 och består av Jannis Kitsakis (ordförande), utsedd av Fjärde AP-fonden, Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB samt Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 1 november 2021 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 64 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen i BioArctic AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Jannis Kitsakis, valberedningens ordförande, telefon 070-603 8023
Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande, telefon 073-331 91 56

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022, kl. 08:00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.