Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande i BioArctic AB

Regulatoriskt

Stockholm, den 6 februari 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att valberedningen för BioArctic AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 1 juni 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Ivar Verner, Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljunqvist, Mikael Smedeby och Eugen Steiner samt att nyval sker av Cecilia Edström för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Som tidigare meddelats har Wenche Rolfsen, styrelseordförande i BioArctic, avböjt omval. Valberedningens förslag till årsstämman är att Eugen Steiner, idag styrelseledamot i BioArctic, efterträder Wenche Rolfsen som ordförande för bolaget, samt att Ivar Verner fortsätter som vice styrelseordförande.

Eugen Steiner är utbildad läkare vid Karolinska Institutet och doktor i klinisk farmakologi. Han har erfarenhet som vd eller arbetande styrelseordförande i ett flertal life-sciencebolag i Sverige, Norge, England och USA sedan mer än 35 år och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt vice ordförande för dess avdelning X Bioteknik. Eugen Steiner är styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och Empros Pharma AB, samt styrelseledamot i A3P Biomedical AB, Inbox Capital AB, Epiendo Pharmaceuticals ehf, samt Stockholm School of Entrepreneurship. Han är också Venture Partner i HealthCap sedan 1996. Hans långa och breda erfarenhet från life science-sektorn och djupa kunskap om BioArctic, samt gedigen styrelseerfarenhet från flera börsbolag gör honom till en väl lämpad efterträdare till avgående styrelseordföranden Wenche Rolfsen. Eugen Steiner är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare

Cecilia Edström har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har mer än 30 års erfarenhet från en mängd olika branscher, inklusive life science, där hon har haft flera ledande roller bland annat som vd och CFO. Hennes stora internationella erfarenhet inkluderar ansvar för strategifrågor, affärsutveckling, försäljning och finansfrågor. Cecilia Edström har under sin karriär haft positioner på bland annat Bactiguard, TeliaSonera, Scania och SEB och arbetar idag som konsult med fokus på ledning, affärsutveckling, kommunikation och hållbarhet. Hennes breda erfarenhet, branschkunskap samt betydande nätverk bedöms kunna tillföra styrelsen ytterligare värdefull kompetens. Cecilia Edström har också erfarenhet från styrelseuppdrag i såväl publika som privata bolag inom flera olika sektorer, inklusive life science. Cecilia Edström är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare

Information om samtliga ledamöter som föreslås till BioArctics styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bioarctic.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 utfärdas, vilket beräknas ske omkring den 4 maj 2023.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och består av Jannis Kitsakis (ordförande), utsedd av Fjärde AP-fonden, Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB samt Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 18 oktober 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av aktierna och cirka 84 procent av rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen i BioArctic AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Jannis Kitsakis, valberedningens ordförande, telefon 070-603 8023

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023, kl. 08.30 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.