Skip to content

Valberedning 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2017 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning.

För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2017, av Demban AB, Ackelsta AB och Karolinska Development AB. Den sistnämnda ägaren har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Tredje AP-fonden, som är bolagets tredje största ägare efter den ägarspridning som ägde rum i samband med att BioArctic börsnoterades på Nasdaq Stockholm under oktober.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2018 lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Anki Dahlin, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 64,33 procent av aktierna och cirka 85,56 procent av rösterna i bolaget (per den 31 oktober 2017).

Förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag till BioArctics valberedning kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen ) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm, senast den 15 mars 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.

BioArctics årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018, kl. 17.00, i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 6 april 2018 för att kunna tas in i kallelsen.